fbpx

1. Yleistä

Geego-sovelluksen (jäljempänä ”Sovellus”) omistaa ja tarjoaa käyttöön Geego Kids Oy (jäljempänä ”Geego”), y-tunnus 2999707-8 , osoite Vankanlähde 7, 13100 HÄMEENLINNA. Geego Kids Oy on myös Geego Klubin palveluntarjoaja. Geego Klubin säännöt ovat luettavissa Geego Kidsin verkkosivuilla.
Sovelluksen kautta asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) voi tehdä Geegon liikunta-, luonto- ja kädentaitohaasteita (jäljempänä ”Haasteet”) näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Sovellukseen ja siinä esitettyyn sisältöön.  Käyttämällä Sovellusta Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan sekä niitä että Sovelluksessa erikseen annettavia ohjeita.

Käyttöehdot ovat Asiakkaan saatavilla Geego Kidsin verkkosivuilta. Suosittelemme, että Asiakas tallentaa tai tulostaa käyttöehdot myöhempää käyttöä varten.

2. Geego-sovellus

Sovellus on Geegon asiakkailleen suuntaama mobiilipalvelu. Sovellusta on mahdollista käyttää rekisteröityneenä käyttäjänä.
Rekisteröityminen Sovellukseen edellyttää liittymistä Geego Klubiin. Klubin jäsenenä Asiakas hyväksyy Klubin säännöt. Ajankohtaisiin klubietuihin voi tutustua tarkemmin Geegon verkkosivuilla.

Sovelluksen kautta pääsee tekemään Geegon haasteita. Asiakas saa mm. tietoja Klubijäsenyydestään, Klubin eduista sekä yleisesti Geegon kampanjoista ja tarjouksista. Asiakas voi lisäksi seurata Sovelluksessa perheenjäsenten aktiivisuutta. Sovellus lisäksi muistuttaa asiakasta tulevista haasteista, asiakkaan aktiivisudeesta ja muista klubin eduista.

Sovelluksen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että hänellä on käytössä viimeisin sovellusversio.

3. Haasteet

Sovelluksessa Geego sekä yhteistyökumppanit suunnittelevat kaikkia asiakkaita koskevia haasteita. Erikseen todetaan, että Geegon laatimat haasteet eivät ole luonteeltaan henkilökohtaisia vaan koskee kaikkia kyseisen Geegon asiakkaita.

4. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan haastevideoissa noudatettuja toimintaperiaatteita ja ohjeistuksia.

Haasteiden tekemiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa Geego-sovelluksen tilaamisella olevansa tietoinen harjoitteluun ja haasteiden tekemiseen liittyvistä riskeistä ja osallistuu haasteiden tekemiseen kaikissa olosuhteissa omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että Geego ei vastaa asiakkaalle harjoittelussa tai haasteiden tekemisestä mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista. Asiakkaan tulee itse huolehtia Geego haasteiden harjoittelua ja toteuttamista varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä.

5. Turvallisuus

Geego-sovelluksen ja verkkopalveluiden kautta toteutettavat harjoitukset ja haasteet tapahtuvat asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen dopingaineiden vaikutuksen alaisena. GEEGOLLA on oikeus kieltäytyä toimittamasta sovellusta, jos on ilmeistä, että asiakas rikkoo näissä Erityisehdoissa määriteltyjä turvallisuussääntöjä.

6. Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus Sovellukseen

Sovellus ja sen sisältö, mukaan lukien mm. tavaramerkit, toiminimet, videot ja kuvat, ovat Geegon ja/tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta, jota suojaavat mm. tekijänoikeuslaki sekä kansainväliset immateriaalioikeussopimukset. Kaikki oikeudet Sovellukseen ja sen sisältöön pidätetään.

Sovelluksen käyttö on sallittu vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Sovelluksessa esitetyn aineiston kopiointi, muu tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain ilman Geegon etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakas ei saa käyttää Sovellusta näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

7. Geegon vastuu

Sovellus sisältöineen tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin se on”. Geego ei vastaa Sovelluksessa välitettävän sisällön virheistä, puutteista tai muista vioista. Geego ei takaa Sovelluksen saatavuutta eikä sen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa.  Geego ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän Sovelluksen käyttämisestä tai Sovelluksessa annetusta informaatiosta, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

8. Evästeet

Geego käyttää Sovelluksessa evästeitä (ns. cookie-toiminto). Eväste on Sovelluksen käytön yhteydessä Asiakkaan selaimeen tallennettava tekstitiedosto. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Sovelluksen käyttäjämäärien seurannan ja tiedon keräämisen siitä, miten ja milloin Sovellusta käytetään.

Sovellus hyödyntää Google Analytics -mainontaominaisuuksia. Google Analytics yksilöi Asiakkaan evästeillä ja kerää anonyymia oletustietoa koskien mm. asiakkaiden sukupuolta, ikäryhmää ja yleisiä kiinnostuksen kohteita. Google koostaa Sovelluksen käytöstä raportteja, joita Geego käyttää tilastoidakseen kävijämääriä ja parantaakseen palvelua. Lisäksi kerätyn tiedon avulla Asiakkaalle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia Sovelluksen ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.

Asiakas voi kytkeä pois evästeiden käytön selaimensa asetuksista. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajalta. Geego suosittelee evästeiden käyttöä Sovelluksessa parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen saamiseksi.

9. Kolmansien osapuolien palvelut

Sovellus voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille. Geego ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Näille sivuille siirtyessään Asiakkaan tulee hyväksyä näiden sivujen mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.

10. Henkilötietojen käsittely

Geego käsittelee ja kerää rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja palvelujen toteuttamiseksi sekä asiakassuhteiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi, mm. uutiskirjeen muodossa. Geegon yksityisyydensuojaa koskevassa ilmoituksessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin. Ilmoitus on luettavissa sekä Geegon verkkosivuilla.

11. Muut ehdot

Geego saattaa muuttaa, päivittää, peruuttaa tai poistaa Sovelluksen, Sovelluksen sisältöä tai osia niistä harkintansa mukaan. Tämä sisältää myös lisäykset näihin käyttöehtoihin. Olennaisista sopimusmuutoksista ilmoitetaan kuitenkin asiakkaille kohtuullisessa ajassa etukäteen ennen muutosta joko Sovelluksessa tai sähköpostitse Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan tulee hyväksyä käyttöehtojen muutokset Sovelluksen käytön jatkamiseksi.

Asiakkaan tulee käyttää Sovellusta sen sovelluskaupan käyttöehtojen mukaisesti, josta Asiakas on hankkinut Sovelluksen.

Klubijäsenyys päättyy Klubin sääntöjen mukaan. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta, käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä sekä puhelimensa/laitteensa asianmukaisen tietoturvan järjestämisestä. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Sovelluksessa.

Palvelun käyttämiseen, Sovelluksessa tehtäviin ostoihin ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.  Jos asiakkaalla on kotipaikka EU-maassa, kyseisen maan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön määräykset ovat kuitenkin ensisijaisia näihin sääntöihin nähden.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan asiakkaan kotipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Asiakas voi saattaa riidan käsiteltäväksi myös Geegon kotipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Lisäksi asiakas voi saattaa riidan asuinmaansa kuluttajariitafoorumin käsiteltäväksi. Alla tiedot paikallisista foorumeista:

Suomi: Kuluttajariitalautakunta, PL 306, 00531 Helsinki, Suomi, www.kuluttajariita.fi

Asiakas voi saattaa Geego-sovelluksen kautta tehtyjä ostoja koskevan riidan ratkaistavaksi Euroopan komission verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille (Online Dispute Resolution Platform, http://ec.europa.eu/odr).

12. Yhteystiedot

Jos sinulla on Sovellusta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä Geegon paikalliseen asiakaspalveluun:
Geego Kids Oy
Y-tunnus 2999707-8
Vankanlähde 7
13100 HÄMEENLINNA
info@geegokids.com, +358 40 521 3914